عریض تر کردن متن در طراحی سایت

عریض تر کردن متن در طراحی سایت

در بعضی از خانواده فونت ها٬ انواعی دارند که دارای حروف کم عرض تر یا باریک تر هستند. آن ها غالبا نام هایی مانند Condensed ٬ Wide ٬ Ultra Expanded و … دارند. کاربرد این ها این است که یک طراح می تواند از یک font family استفاده کند در حالی که هم از نوع عریض و هم از نوع کم عرض تر آن استفاده می کند. این کار با font-stretching امکان پذیر می شود.

این خاصیت اختیاری است و میزان کشیدگی کاراکترها را مشخص می کند.

عریض تر کردن متن در طراحی سایت

‎بیشتر بخوانید

سبک متن در طراحی سایت

سبک متن در طراحی سایت

صفت font-style خیلی ساده است. برای انتخاب بین متن normal, italic و oblique استفاده می شود. تنها پیچیدگی آن این است که بین italic و oblique تفاوت قائل می شود و معمولا در نمایش شما نمی توانید این دو را از هم تشخیص دهید.

سبک متن در طراحی سایت

هما طوری که می بینید٬ مقدار پیش فرض این خاصیت٬‌ normal است. مقدار normal متن رو به نحوی نمایش می دهد که به طور قائم و درست نوشته شده باشد که تعریف بهترش این است : نمایش متنی که italic یا کج نباشد.اکثر قریب به اتفاق متون در کتاب ها به صورت normal هستند.

‎بیشتر بخوانید